กลุ่มงาน/ฝ่าย

ข้อมูลหน่วยงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตวแพทย์ โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมสุขภาพ โดยมีหน่วยงาน ภายในดังนี้

 • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ งานการและการบัญชี งานควบคุมภายใน
  – งานการเงิน
  – งานพัสดุ
  – งานธุรการ

 • กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

  รับผิดชอบการพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข งานมาตราฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์ งานมาตราฐานผลิตภัณฑ์/สถานประกอบการด้านบริการสุขภาพและส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพ งานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

 • กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

  รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์แผนงานและควบคุมกำกับงบประมาณ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานสนับสนุนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีสุขภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) งานวิจัย งาน

 • กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

  รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ/กลยุทธด้านทันตสาธารณสุข งานส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มอายุ งานวิชาการทันตสาธารณสุข

 • กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ งานสุขภาพจิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานยาเสพติด

 • กลุ่มงานควบคุมโรค

  รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก,อุจจาระร่วง,อหิวาตกโรค ฯลฯ)และโรคอุบัติใหม่(ไข้หวัดนก,ไข้หวัดใหญ่,ไข้หวัดใหญ่ 2009,ฯลฯ) งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งานวัณโรค งานระบาดวิทยา งานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (SRRT) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ..    Facebook กลุ่มงานควบคุมโรคฯ

 • กลุ่มงานประกันสุขภาพ

  รับผิดชอบงานเรียกเก็บเงินและลงทะเบียน งานประสานการจัดทำแผนและบริหารงบประมาณ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานประกันสังคม และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

   

 • กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

  รับผิดชอบงานพัฒนาบุคคลากรและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม งานพัฒนาคุณภาพบริการและบริการปฐมภูมิ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุขภาคประชาชน

 • กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

  ดูแลข้อมูลบุคคล(กพ7)/คัดเลือก/บรรจุ/โอนย้าย-ลาออก/อวช/เงินเดือน/บำเหน็จบำนาญ/ลาศึกษา/สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ลาไปต่างประเทศ

 • กลุ่มงานกฏหมาย

  รับผิดชอบงานนิติกรรมสัญญา งานดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด งานดำเนินการทางคดี งานบริการด้านกฏหมาย

 • กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

  1. งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม
  2. งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  3. งานตามกฎหมายหรือ พรบ. อื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น
  4. งานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  5. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัน

 • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีพัทธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความเป็นเลิศทั้งด้านการบริการ วิชาการ และนวัตกรรมวิจัยทางการแพทย์