การควบคุมภายใน

ปี 2566

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ.2561

แบบ ปค.1 (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน) (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

แบบ ปค. 4 (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)

แบบฟอร์มเปล่า ปค. 5 (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)ปี66

เผยแพร่คู่มือกลุ่มงานบริหารทัวไป 2566

ปี 2565

คำสั่งควบคุมภายในปี2565

แนวทางควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง ปค4,ปค5
เผยแพร่รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565_compressed

ปี 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะทำงานควบคุมภายใน ประจำปี 2563

เอกสารการประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

การตรวจสอบภายใน และการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ

 

งานควบคุมภายใน

Flow chart งานการเงินและบัญชี

– Flow Chart การจ่ายเงิน
– Flow chart การรับ – ส่งเงิน
– Flow chart การควบคุมจัดสรรเงิน
– Flow chart การตรวจเอกสารใบสำคัญ
– Flow chart การเบิกจ่าย
– Flow chart การยืมเงิน
    ขั้นตอนปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายในราชการ-และการส่งชดใช้คืนเงินยืม
– Flow chart เงินเดือน
– Flow chart งานสารบัญ
– Flow chart การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
– Flow chart การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
– Flow chart การรายงานในระบบ GFMIS

ขั้นตอนการจ่ายค่าจ้าง สำหรับพนักงานขับรถ(กรณีจ้างเหมา)

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 6 ธันวาคม 2561

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔

New…เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2561

 

สรุปภาพรวมการนำเสนอตรวจสอบภายใน ปี 2561

เกณฑ์ประเมิน การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ ประจำปี 2561  <== คลิ้กที่นี่

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560

ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน 2561

 

 

ขั้นตอนปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายในราชการ และการส่งชดใช้คืนเงินยืม <== คลิ้กที่นี่

คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
หนังสือนำส่ง-ประกาศ <== คลิ้กที่นี่
คู่มือการพิมพ์หนังสือหนังสือราชการ <== คลิ้กที่นี่

 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) จ.สุราษฎร์ธานี

1.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
2.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
3.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
4.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
5.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
6.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
7.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
8.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
9.สุราษฏร์ธานี 17-18 ก.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ 79 25 พ.ค.60
ตัวชี้วัดที่ 79

 

ขั้นตอนการจัดทำระบบบัญชีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ระบบบัญชีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล <==คลิ้กที่นี
Flow Chart ระบบบัญชีของ รพ.สต. <==คลิ้กที่นี

แบบบันทึกระบบงานการควบคุมภายในของหน่อยงาน

กลุ่มงานใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

เอกสารงานควบคุมภายใน

ตัวอย่างแบบ Flow chart

ตัวอย่างแบบ Flow การควบคุมประเมินโครงการ

ตัวอย่างแบบรายงานควบคุมภายใน 59

FLOW CHART ของหน่วยงานต่างๆ ปี 2559

ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ ปี 60

แบบฟอร์มรายงานผลการประชุมอบรมสัมมนา  ไฟล์ Word (สามารถดาวโหลดแล้วแก้ไขได้)

แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมระยะสั้น  ไฟล์ Word (สามารถดาวโหลดแล้วแก้ไขได้)

ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ ปี 2561

แบบฟอร์มรายงานผลการประชุมอบรมสัมมนา   ไฟล์ Word (สามารถดาวโหลดแล้วแก้ไขได้)

แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมระยะสั้น  ไฟล์ Word (สามารถดาวโหลดแล้วแก้ไขได้)