การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

Click Link>> ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

Click Link>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

Click Link>> โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

Click Link>> หนังสือเชิญประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

Click Link>> หนังสือเชิญประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

Click Link>> กำหนดการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

Click Link>> หนังสือขอส่งแนวทางการส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖

 

Click Link>> ใบสมัครและรูปแบบการส่งเอกสารประกวดผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

Click Link>> ส่งไฟล์การส่งประกวดผลงานวิชาการและการนำเสนอผลงาน เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

Click Link>> สูจิบัตรการประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

Click Link>> กรุณากรอกแบบประเมินความพึงพอใจ การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

Click Link>> เอกสารประกอบการประชุมงานวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

Click Link>> Final สรุปรายงานผลการประชุมวิชาการเขต 6 ปี 2563