ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีหน้าที่ดูแลประชากร ในจังหวัดสมุทรปราการบนพื้นที่ 1,004 ตร.กม และมีประชากรกว่า 1,828,694 ล้านคน ประกอบไปด้วย 6 อำเภอ 50 ตำบล 405 หมู่บ้าน และข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2549 พบว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีสัดส่วนประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ เพียงร้อยละ 50.9 ประชากรที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ฯ ร้อยละ 47.7 และประชากรที่เดินทางเช้าไปเย็นกลับ ร้อยละ 1.4 ซึ่งหากเทียบสัดส่วนประชากรจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวฯ จะพบว่าปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรพักอาศัยจริง จำนวนทั้งสิ้น 2,458,432 คน ซึ่งยังไม่รวมประชากรต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนฯ จำนวน 89,351 คน ซึ่งเป็นภาระที่สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐที่ต้องให้การดูแลภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยสำนักงานสาธารณสุข แบ่งหน้าที่ในการดูแลเป็นกลุ่มงานและฝ่ายดังนี้

รพ.ภาครัฐ สังกัด สป รพ.ภาครัฐ สังกัดกรมต่างๆ รพ.เอกชน
1.รพท.สมุทรปราการ (415 เตียง )

2.รพท.บางพลี (200 เตียง)

1.สถาบันราชประชาสมาสัย

(250 เตียง)

15 แห่ง 2,044 เตียง
3.รพช.บางบ่อ (120 เตียง ) 2.รพ.ยุวประสาทฯ (140 เตียง)  
4.รพช.บางจาก (74 เตียง ) 3.รพ.รร.นายเรือ (30 เตียง)  
5.รพช.พระสมุทรเจดีย์ฯ (41 เตียง)

6.รพช.บางเสาธง 

4.รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า

(10 เตียง)