งบลงทุน&งบค่าเสื่อม

เอกสารแนวทางหลักเกณฑ์งบค่าเสื่อม/งบลงทุน ปี พ.ศ.2566

1. เล่มบัญชีรายการครุภัณฑ์ สป.สธ. ฉบับ พฤษภาคม 2565ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new
2. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 11 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new

รายงานแสดงรายการคำของบลงทุน

 

รายงานแสดงรายการคำของบลงทุนเงินกู้

 รายงานแสดงรายการคำของงบค่าเสื่อม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new   

 

รายงานแสดงรายการคำของงบค่าเสื่อม

เอกสารแนวทางหลักเกณฑ์งบค่าเสื่อม/งบลงทุน/งบไฟฟ้า

1.  แนวทางการจัดทำคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปี 2563
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2559
2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ+เรื่อง+หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน พ.ศ.2561
4. Final_จัะดสรรงบเสื่อม64_สปสธ 
5. ราคากลางคอมพิวเตอร์ พค 63
6. คู่มืองบเสื่อม2563
7. แบบฟอร์มแผนงบลงทุน ปี 63_
8. กรอบแนวทางงบกองทุนไฟฟ้ากรอบแนวทางงบกองทุนไฟฟ้า