จัดซื้อ จัดจ้าง

1. จัดซื้อ-จัดจ้าง

2. กฎกระทรวง…

3. พรบ.และระเบียบฯ

4. ขั้นตอนการลง e-GP
ป.ชญาณเกียรติ_คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงใหม่

5. ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. แบบฟอร์มแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ คตง.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติแผน.
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
หนังสือนำส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
Flow การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่

7. กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์ You tube สาธิตวิธีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

8. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สาธารณสุขอำเภอ
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายงาน สตง.)
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ค่าเสื่อม)
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

9. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ รวม 4 กลุ่ม จำนวน 11 รายการ

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล

รายงานผลการจัดซื้อฯ ปี งปม. 2562

10. หนังสือที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ

การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว 119 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ e- GP (วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561)
การดำเนินการ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

 

12. ขอรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และงานก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561  –แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561

13. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

14. การควบคุมและบริหารพัสดุ

15. เอกสารการส่งครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินงบประมาณ) ให้หน่วยงานในสังกัด

– หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ รวม 4 กลุ่ม จำนวน 11 รายการ (งบประมาณ 2562)

1.สัญญา บ.โอนิฯ (Doptone)

2.สัญญา บ.ชอร์ฯ (เครื่องวัดความดันฯ

3.สัญญา หจก.ยูนิฯ(เครื่อง AED)

4.สัญญา บ.โอนิฯ (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฯ)

5.สัญญา บ.เมดิไลฟ์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ)

6.สัญญา บ.ชินกฤชฯ (เครื่องอบความร้อนฯ)

7.สัญญา บ.ชินกฤชฯ (เครื่องกระตุ้นปลายประสาทฯ)

8.สัญญา บ.ชินกฤชฯ (เครื่องดึงคอและหลังฯ)

9.สัญญา บ.พีเอ็นชีฯ (หม้อต้มแผ่นฯ)

10.สัญญา บ.ยูนิตี้ฯ (เครื่องฝึกยืนฯ)

11.สัญญา บ.ยูนิตี้ฯ (หม้อแซ่พาราฟิน)

หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ (งบกลาง)

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ

1.สัญญาฯ บ.เอซีซีฯ เครื่อง EKG

2.สัญญาฯ บ.เซนต์เมดฯ เครื่อง AED

3.สัญญาฯ บ.โอนิฯ เครื่องผลิตออกซิเจนฯ

4.สัญญาฯ บ.โอนิฯ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต

5.สัญญาฯ หจก.ยูนิแคร์ฯ Doptone

6.สัญญาฯ บ.โอนิฯ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

7.สัญญาฯ หจก.ยูนิแคร์ฯ เครื่องวัดความดันโลหิตฯ

8. สัญญาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ บ.เอซีซีฯ