ตรวจราชการและนิเทศงาน

ตรวจราชการและนิเทศงาน

ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

♦เอกสารประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (7-9 มีค.66)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new

♦รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2566 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new

♦รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ปรับปรุงครั้งที่ 2ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new

♦ไฟล์ผลการดำเนินงานงานและนำเสนอนิเทศงาน คปสอ.รอบที่ 1 ปี 2566

♦ เอกสารชี้แจงแนวทางตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 6 (16 มค.66) 

♦ คู่มือแผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 

♦ รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข (KPI  Template) ปรับปรุงครั้งที่ 1 

♦ เอกสารแนวทางการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด (คปสอ.)

♦ เอกสารประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  (23 ธค.65)

♦ เอกสารประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 และแผนปฏิบัติงาน ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 6 (20 ธค.65)
♦ เอกสารประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานฯ (14 ธันวาคม 2565)

♦ รายชื่อคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 
♦ รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข (KPI Template)

♦ ไฟล์นำเสนอนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข (3 ตุลาคม 2565) 
♦ ไฟล์นำเสนอนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข (29 กันยายน 2565) 

 

ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

♦เล่มสรุปผลตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปี 2565

♦ไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2565 กระทรวงสาธารณสุข (19 กย.65)
♦ไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 6 (13 กย.65)

♦สรุปประเด็นผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ตรวจราชการฯ รอบที่ 2 ปี 2565 (4-5 กค.65) 
♦นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (5 กค.65)

♦เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กระทรวงสาธารณสุข)

   ประเด็นที่ 1 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
   ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์
   ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
   ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต
   ประเด็นที่ 5 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
   ประเด็นที่ 6 ธรรมาภิบาล
   ประเด็นที่ 7 การตรวจราชการแบบบูรณาการ
   ประเด็น Area based และ Innovative เขตสุขภาพที่ 1 – 12 

♦ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เขตสุขภาพที่ 6)  
    ประเด็นที่ 1 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
    ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์ 
    ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
    ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต

    ประเด็นที่ 5 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
ประเด็นที่ 6 ธรรมาภิบาล

นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แก้ไขครั้งที่ 2)
คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แก้ไขครั้งที่ 1) 
เอกสารเล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารประกอบการประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (18 ตค.64)

 

 

ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปี 2564
ไฟล์นำเสนอสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่่ 6 รอบที่ 2 ปี 2564

เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่่ 2 ปี 2564
เอกสารรูปเล่มสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2564
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่่ 1

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของเขตสุขภาพที่่ 6

เล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารประกอบการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่่ 1 ปี 2564

รายละเอียดตัวชีัวัดกระทรวงสาธารณสุขที่่กำหนดใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 18 ตัวชี้วัด

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนตรวจราชการ เขตสุขภาพที่่ 6 ปี 2564

ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นโยบาย และทิศทางการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข
โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารรูปเล่มสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่่ 2
สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (15 กย.63)
ประเด็นโครงการพระราชดำริ
ประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรทางเศรษฐกิจ
ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัย
ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย
ประเด็นตรวจราชการแบบบบูรณาการ
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่่ 4)

ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่่ 6 รอบที่่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (6 สค.63)

– โครงการพระราชดำริ, NCDs, EOC
– สุขภาพกลุ่มวัย
– กัญชาทางการแพทย์, ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ, TB, RDU, AMR
– Service Plan
– Back Office และระบบคุณภาพทั้งระบบ
สรุปประเด็นสาระสำคัญการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (31 กค.63)
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (31 กค.63)
– โครงการพระราชดำริ, สุขภาพกลุ่มวัย, NCDs
– กัญชาทางการแพทย์, ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ, TB, RDU, AMR
– Service Plan
– Back office  และระบบคุณภาพทั้งระบบ
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่่ 3)

นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่่ 6 รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ 2563
– โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
– สุขภาพกลุ่มวัย
– กัญชาทางการแพทย์, ลดแออัด ลดรอคอย, TB, RDU, AMR
– Service Plan
– Back Office และระบบคุณภาพทั้งระบบ
สรุปประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (4-6 มีค.63)

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขครั้งที่่ 2)

สรุปผลนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน (คปสอ.) จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
– โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, สุขภาพกลุ่มวัย, NCDs
กัญชาทางการแพทย์, ลดแออัด ลดรอคอย, TB, RDU, AMR
– Service Plan
– Back Office และระบบคุณภาพทั้งระบบ

นำเสนอรับตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางพลี
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คู่มือการใช้งานระบบ HealthKPI และรายละเอียดดัวชี้วัดใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับสมบูรณ์)

ไฟล์นำเสนอชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดใหม่/ตัวชี้วัดที่่มีการปรับรายละเอียดการวัด

ไฟล์นำเสนอการประชุมติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) เขตสุขภาพที่่ 6

ประเด็นนำเสนอนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน จังหวัดสมุทรปราการ (3 กลุ่ม)

แบบรายงานการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการตรวจราชการระดับประเทศ
รูปแบบการตรวจราชการกลุ่มประเด็นปัญหาพื้นที่่ เขตสุขภาพที่่ 6 Back Office
ประเด็นการตรวจราชการ ลดแออัด ลดรอคอย
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่่ 6 ปีงบประมาณ 2563 (2 ธค.62)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ กระทรวงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25พย.62)
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2563
เอกสารประกอบการประชุมรับนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27 กย.62)

 

ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข รอบที่่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (17 กย.62)
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ภาพรวมเขตสุขภาพที่่ 6 รอบที่่ 2  ปีงบประมาณ 2562 (8 สค.62)
คณะที่่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (1)
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (2)
คณะที่่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หนังสือสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่่1 (4 คณะ)
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะที่่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (1)
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (2)
คณะที่่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ภาพรวมเขตสุขภาพที่่ 6 รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (28 มีค.62)
คณะที่่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (1)
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (2)
คณะที่่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต เขตสุขภาพที่่ 6 (สาธารณสุขนิเทศก์)
แบบรายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่่ 1
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่่ 1 (24-26 ธค.61)
คณะที่่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
คณะที่่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

รูปเล่มเอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารเล่มแผนตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารประชุมชี้แจงการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่่ 6 (4 ธค.61)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (แบบตก.1)
ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน (20 พย.61)

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปี 2562 ครั้งที่่ 1 (Word)
รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาตร์ 20 ปี ประจำปี 2562 ครั้งที่่ 1 (pdf)

 

ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

O เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการ (ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข) ปี 2561
O นำเสนอสรุุปตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่่ 2 (ภาพรวมเขตสุขภาพที่่ 6)
O นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จ.สมุทรปราการ รอบที่ 2
O เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน จ.สมุทรปราการ รอบที่่ 2
O สรุปผลการตรวจราชการ ระดับกระทรวงฯ รอบที่ 1
O แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต (แบบ ตก.2) เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1
O นำเสนอสรุปตรวจราชการฯ รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ 2561(ภาพรวมเขตสุขภาพที่6)
O รายการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี  (ครั้งที่่ 2)
O ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
คณะ1 PP&P Excellence
คณะ2 Service Excellence
คณะ3 Governance Excellence
O  เอกสารประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่่ 6(4 ธันวาคม 2560)
เอกสารการประชุมชี้แจงแผนและแนวทางการตรวจราชการ (28 พฤศจิกายน 2560)
รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปรับปรุง 19 ตุลาคม 2560)
รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

 

ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

O ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการ คณะที่1- คณะที่4
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานฯ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่่ 2 ปี 2560
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ ภาพรวมเขต 6 (คณะ1)
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ ภาพรวมเขต 6 (คณะ2)
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ ภาพรวมเขต 6 (คณะ3)
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ ภาพรวมเขต 6 (คณะ4)
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2560
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบ1 ปี 2560
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 2 ปี 2560
คณะที่่1
คณะที่2 (1)
คณะที่2 (2)
คณะที่2 (3)
คณะที่3
คณะที่4
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนนำ
คณะที่1
คณะที่2
คณะที่่3
คณะที่่4
ภาคผนวก
Template KPI ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับปรุง ณ 12 เมษายน 2560)
สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดที่แก้ไข
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับเขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1 ปี 2560
คณะที่่1
คณะที่2
คณะที่3
คณะที่4
สรุปประเด็นข้อสั่งการ(ตก3 )รอบ1-60
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
: PPT คณะที่1,2
:
 PPT คณะที่3,4
:
 รูปเล่มสรุป คณะที่1
รูปเล่มสรุป คณะที่่2
:
 รูปเล่มสรุป คณะที่3
:
 รูปเล่มสรุป คณะที่่4
O เอกสารประกอบการรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนนำ
คณะที่1
คณะที่2
คณะที่3
คณะที่4
ภาคผนวก
O เพิ่มเติมรายละเอียดแผนการตรวจราชการปี 2560 (ณ วันที่่ 17 มกราคม 2560)
หนังสือแจ้งแก้ไขแผนตรวจราชการปี 2560
สรุปประเด็นตรวจราชการ ปี 2560
: คณะที่1
คณะที่2
คณะที่3
คณะที่4
O เล่มแผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนนำ
คณะที่1
คณะที่่2
คณะที่3
คณะที่่4
คณะที่5
เพิ่มเติมคณะ1,3
คู่มือประเมิน รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (แยกเล่ม)
ภาคผนวก และแบบรายงานตัวชี้วัด (แบบตก.1)
O สรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ส่วนนำ
คณะที่1
คณะที่2
คณะที่3
คณะที่4
คณะที่5
ภาคผนวก