ติดต่อสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะป็นองค์กรนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สร้างความเข็มแข็งของภาคีสุขภาพ และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดสมุทราการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
สำนักงานสาธารณสุข
ที่อยู่:   ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
Tel:    02-3895980
Fax:    02-3951034
E-Mail:  
เรื่องทั่วไป mail แจ้งที่
manage.spko@moph.mail.go.th

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ mail แจ้งที่
law.spko@moph.mail.go.th
แจ้งปัญหาการใช้งาน website mail แจ้งที่
com.spko@moph.mail.go.th
เบอร์ติดต่อภายใน

งานการเงิน ต่อ 105,126
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ต่อ 119,123
งานธุรการ ต่อ 116 , งานพัสดุ ต่อ 103
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ต่อ 104,132
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ต่อ 106,109
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 114
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ต่อ 111
 

 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ต่อ 131
กลุ่มงานควบคุมโรค ต่อ 129
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ต่อ 118
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ต่อ 117
กลุ่มงานนิติการ ต่อ 110
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 121
เลขานุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต่อ 102