ประวัติ

ประวัติสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในอดีตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีชื่อเรียกตามวาระของการปรับปรุงส่วนราชการหลายชื่อด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัด เปลี่ยนชื่อเป็น ที่ทำการอนามัยจังหวัด จากนั้นปี พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานนายแพทย์ใหญ่จังหวัด นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2519 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจนถึงทุกวันนี้

ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ท่านแรกคือ  หลวงบำราบโรคาพาธ

กว่าจะเป็น สำนักงานสาธารณสุข ประจำจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในอดีตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีชื่อเรียกตามวาระของการปรับปรุงส่วนราชการหลายชื่อด้วยกัน ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ท่านแรกคือ “หลวงบำราบโรคาพาธ”
ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัด

ชื่อในยุคก่อตั้ง ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัด อยู่บนศาลากลางจังหวัด

ที่ทำการอนามัยจังหวัด

ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ชื่อ ที่ทำการอนามัยจังหวัด

นายแพทย์ใหญ่จังหวัด

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ชื่อเป็นสำนักงานนายแพทย์ใหญ่จังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ถึงปัจจุบัน

ที่ทำการของสาธารณสุขยุคก่อตั้ง
ที่ทำการของสาธารณสุข (อนามัยจังหวัด) ในยุคแรกเป็นห้องๆ หนึ่งอยู่บนศาลากลางจังหวัด  ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2509 ได้มีการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดฯใหม่ (เดิมศาลากลางจังหวัดตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองในปัจจุบัน)
นายแพทย์สมพร ธะประสพ นายแพทย์อนามัยจังหวัดได้ขอใช้ที่พักของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นห้องแถว  2  ชั้น  อยู่ใกล้กับวิทยาลัยสารพัดช่างเป็นที่ทำการอนามัยจังหวัดห้องหนึ่งและอีกห้องหนึ่งเป็นที่ทำงานของหน่วยกามโรค
ในปี พ.ศ. 2516  กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างที่ทำการสำนักงานนายแพทย์ใหญ่จังหวัด นายแพทย์สมพร  ธะประสพ  ได้เลือกทำเลที่เหมาะสมสำหรับสมัยนั้นคือ ที่ราชพัสดุหน้าตึกเยี่ยม  เกษสุวรรณ  ซึ่งเป็นที่ทำการของกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสมุทรปราการ  เมื่อสร้างสำนักงานใหม่เสร็จ นพ.สมพร ธะประสพ ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่จังหวัดนนทบุรี นพ.ลักษณา  นาควัชระ  จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มาดำรงตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ด้วยเหตุที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ “ไม่มีห้องประชุมเป็นของตัวเอง  ต้องอาศัยห้องประชุมโรงพยาบาลสมุทรปราการทุกเดือน” รอบ ๆ  สำนักงานก็เริ่มจอแจด้วยผู้คน  เพราะเป็นทำเลค้าขายใกล้ตลาด  ท่าเรือ  และท่ารถ ประกอบกับมีน้ำท่วมขัง  สภาพอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเริ่มเสื่อมโทรม
นายแพทย์อรุณ สายเพ็ชร์
ได้เสนอแนวคิดต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดว่า  ควรให้นักธุรกิจพิจารณาทำเลทองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดครอบครองอยู่ และอยากจะลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์หรือศูนย์การค้าโดยหาที่ดินแลกเปลี่ยน  พร้อมทั้งสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,  หน่วยกามโรค,  บ้านพัก  และอื่น ๆ  ตามความจำเป็นของการใช้สอย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้ความเห็นชอบ  และได้นำความคิดนี้ไปเสนอต่อนักธุรกิจที่รู้จัก  ในที่สุด  บริษัทไดมอนด์พัทยา  จำกัด  ได้เข้ามาเนินการซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร  บ้านพักข้าราชการ  ตามแบบแปลนของกระทรวงสาธารณสุขเสร็จเรียบร้อยทุกประการ
วันที่  19  กรกฎาคม  2534  เวลา  06.39 น.  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมด้วยคณะ  เคลื่อนขบวนรถจากสำนักงานเก่ามายังสำนักงานใหม่  ฝนโปรยลงมาเป็นละอองเย็นชื่นใจ  เหมือนคำอำนวยพรจากฟ้า  จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา  เพื่อจะบอกว่า  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ  แห่งใหม่นี้จะยั่งยืนสถาพรตลอดไป.