คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ปี 66

รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน วันที่ 28 เมษายน 2566

รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม วันที่ 30 มีนาคม 2566

รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ปี 65

รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม วันที่ 26 ธันวาคม 2565

รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน วันที่ 28 กันยายน 2565

รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 30 สิงหาคม 2565

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 6 มิถุนายน 2565

รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน วันที่ 29 เมษายน 2565 

รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม วันที่ 31 มีนาคม 2565 

รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม วันที่ 25 มกราคม 2565

รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม วันที่ 28 ตุลาคม 2564    

ปี 64                                                                                                                     

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน วันที่ 23 กันยายน 2564
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 3 มีนาคม 2564
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ปี 63   

ายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม วันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน วันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 1 มิถุนายน 2563
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 11 มีนาคม 2563
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ปี 62 

รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 3 ธันวาคม 2562
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน วันที่ 2 ตุลาคม 2562
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฏาคม วันที่ 2 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 12 มิถุนายน 2562
รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม วันที่ 4 เมษายน 2562
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม วันที่ 31 มกราคม 2562

ปี 61   

รายงานการประชุมกวปเดือนพฤศจิกายน 28 พฤศจิกายน 61 
รายงานการประชุมกวปเดือนตุลาคม_30 ตุลาคม 61 
รายงานการประชุมกวปเดือนกันยายน_4 ตุลาคม 61 
รายงานการประชุมกวปเดือน 31 สิงหาคม 61
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)
รายงานการประชุมกลุ่มผู้บริหาร (รพ./สสอ.)
รายงานการประชุม ผอ.รพ.สต.

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ประจำเดือนตุลาคม 
ประจำเดือนกันยายน 
ประจำเดือนพฤศจิกายน

ปี62

ประจำเดือนมกราคม 31 มกราคม 62  
 เอกสารการประชุมเพิ่มเติมในข้อ 4.6.5 (1) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 28 กุมภาพันธ์ 62
ประจำเดือนมีนาคม 4 เมษายน 62
ประจำเดือนพฤษภาคม 30 พฤษภาคม 62
ประจำเดือนกรกฎาคม 2 สิงหาคม 62
ประจำเดือนกันยายน 2 ตุลาคม 62
ประจำเดือนตุลาคม 5 พฤศจิกายน 62
ประจำเดือนพฤศจิกายน 3 ธันวาคม 62 

ปี63

ประจำเดือนมกราคม 6 กุมภาพันธ์ 63
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 11 มีนาคม 63
ประจำเดือนพฤษภาคม 1 มิถุนายน 63
ประจำเดือนมิถุนายน 2 กรกฎาคม 63
ประจำเดือนกันยายน 30 กันยายน 63
ประจำเดือนตุลาคม 3 พฤศจิกายน 63
ประจำเดือนพฤศจิกายน 30 พฤศจิกายน 63
ประจำเดือนธันวาคม 30 ธันวาคม 63

ปี64

ประจำเดือนมกราคม 2 กุมภาพันธ์ 64 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 3 มีนาคม 64

ประจำเดือนกันยายน 23 กันยายน 64

ประจำเดือนตุลาคม 28 ตุลาคม 64

ประจำเดือนพฤศจิกายน 30 พฤศจิกายน 64

ประจำเดือนธันวาคม 27 ธันวาคม 64

ปี65

 

ประจำเดือนมกราคม 25 มกราคม 65

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 28 กุมภาพันธ์ 65

ประจำเดือนมีนาคม 31 มีนาคม 2565

ประจำเดือนเมษายน 29 เมษายน 2565

ประจำเดือนพฤษภาคม 6 มิถุนายน 2565

ประจำเดือนมิถุนายน 1 กรกฎาคม 2565

ประจำเดือนกรกฎาคม 2 สิงหาคม 2565

ประจำเดือนสิงหาคม 30 สิงหาคม 2565

ประจำเดือนกันยายน 28 กันยายน 2565

ประจำเดือนตุลาคม 31 ตุลาคม 2565

ประจำเดือนพฤศจิกายน 28 พฤศจิกายน 2565

ประจำเดือนธันวาคม 26 ธันวาคม 2565

ปี 66

ประจำเดือนมกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2566

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประจำเดือนมีนาคม 30 มีนาคม 2566

ประจำเดือนเมษายน 28 เมษายน 2566

ประจำเดือนพฤษภาคม 2 มิถุนายน 2566

ประจำเดือนมิถุนายน 6 กรกฎาคม 2566

ประจำเดือนกรกฎาคม 8 สิงหาคม 2566

ประจำเดือนสิงหาคม 31 สิงหาคม 2566