หน่วยงานย่อย

หน่วยงานย่อย

โรงพยาบาล  ภาครัฐ จำนวน 5 แห่ง  คือ

 1. โรงพยาบาลสมุทรปราการ                0270181329
 2. โรงพยาบาลบางบ่อ 023381133        โทรสาร. 0233801316
 3. โรงพยาบาลบางพลี    027523223      โทรสาร. 023122992
 4. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์  024259407       โทรสาร. 024259841
 5. โรงพยาบาลบางจาก 0246430023     โทรสาร. 024643002
 6. โรงพยาบาลบางเสาธง021709332       โทรสาร. 021709333

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  6 แห่ง คือ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง         โทร. 02-3892158  โทรสาร. 02-3891212     มี รพ.สต. ในสังกัด ดังนี้

รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง       02-3856337
รพ.สต.สำโรงเหนือ                                        02-2844331
รพ.สต.บางโปรง                                            02-3830847
รพ.สต.เทพารักษ์                                           02-3854141
รพ.สต.แพรกษา                                            02-3826775
รพ.สต.บางปู                                                 02-7076722
รพ.สต.บางปูใหม่                                           02-3232009
รพ.สต.ท้ายบ้าน                                             02-1739000
รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่                                       02-7022020
รพ.สต.บางเมือง                                             02-3892255
รพ.สต.บางเมืองใหม่                                       02-3843834
รพ.สต.บางด้วน                                              02-3830305
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ สาขาวัดบางปิ้ง           02-3856964
รพ.สต.บุญศิริ                                                 02-7561414
รพ.สต.แพรกษาใหม่(บ้านคลองเก้า)                 02-7036606
รพ.สต.ร่มโพธิ์                                                02-7595156
รพ.สต.พุทธรักษา                                           02-7015050
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา                            02-3892057-8
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ   02-3893317
สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 5  สวางคนิวาส     02-3953676
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมุทรปราการ      02-7018132-9
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครทอง                               02-7577106
ศุนย์สุขภาพชุมชนมังกรทอง                             02-3341112
ศูนย์สุขภาพชุมชนภาณุรังษี                              02-3870491
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ 2 (สะพาน 3)   02-3891384

 1. 2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ    โทร. 02-7085229  มีรพ.สต.ในสังกัด ดังนี้

รพ.สต. คลองด่าน หมู่ 13                                 02-3301298
รพ.สต. คลองด่าน หมู่ 1                                   02-1838849
สถานีอนามัยนิยมยาตรา                                   02-3175128
สถานีอนามัยบางบ่อ                                         02-7071061
สถานีอนามัยเปร็ง                                            02-7041423
สถานีอนามัยคลองสวน                                    02-7393506
สถานีอนามัยบ้านระกาศหมู่ 3                            02-7087338
สถานีอนามัยบ้านระกาศ หมู่ 8                           02-7071295
สถานีอนามัยบางพลีน้อย หมู่ 3                          02-7087152
สถานีอนามัยบางพลีน้อย หมู่ 5                          02-7071384
สถานีอนามัยบางพลีน้อย หมู่ 8                          02-3475655
สถานีอนามัยบางเพรียง                                    02-7076849
รพ.สต. สร่างโศก                                             02-7075565

 1. 3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี     โทร.  027508972   โทรสาร. 027508972
  มีรพ.สต.ในสังกัด  ดังนี้

รพ.สต.บางแก้ว                                                02-7102541
รพ.สต.ราชาเทวะ                                             02-3124900
รพ.สต.บางปลา                                                02-7524601
รพ.สต.บางโฉลง                                              02-3127364
รพ.สต.วัดสลุด                                                 02-3160260
รพ.สต.หนองปรือ                                             02-3272399
รพ.สต.คลองสี่                                                 02-7072898
รพ.สต.บัวเกราะ                                               02-3290507

 1. 4.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดงโทร. 02-4636638  มีรพ.สต.ในสังกัด ดังนี้

สถานีอนามัยสำโรง                                          02-3612352
รพ.สต. สำโรงกลาง                                         02-3940792
สถานีอนามัยสำโรงใต้                                      02-1832870
สถานีอนามัยบางครุ                                         02-4634073
รพ.สต.ทรงคนอง                                            02-4637096
รพ.สต.บางยอ                                                02-4610881
รพ.สต.บางหัวเสือ                                           02-3868014
รพ.สต.บางหญ้าแพรก                                     02-3859292
รพ.สต.บางกอบัว หมู่ 2                                    02-4610618
รพ.สต.บางกอบัว หมู่12                                   02-4610891
สถานีอนามัยบางพึ่ง                                        02-4634081
รพ.สต.บางน้ำผึ้ง                                             02-4610890
รพ.สต.บางกระสอบ                                         02-4610882
รพ.สต.บางกระเจ้า                                           02-4610884
รพ.สต.บางจาก                                               02-4630066
รพ.สต.อยู่เจริญ                                              02-7558988

 1. 5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์โทร. 024537140  มีรพ.สต.ในสังกัดดังนี้

รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย                                02-8195424
รพ.สต.บ้านขุนสมุทร                                       02-8195955
สถานีอนามัยคลองทะเล                                 02-8484282
สถานีอนามัยบ้านคลองสวน                            02-8484944
สถานีอนามัยบ้านคู่สร้าง                                 02-4611150
สถานีอนามัยในคลองบางปลากด                    02-4258545
สถานีอนามัยนาเกลือ                                     02-8484166
สถานีอนามัยแหลมฟ้าผ่า                               02-4258194
ศสช.บ้านคลองนาเกลือน้อย                           02-4649387
รพ.สต.คลองกระออม                                     02-4616604

 1. 6.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง 023381622  มีรพ.สต.ในสังกัด ดังนี้

สถานีอนามัยบางเสาธง                                02-7072168
สถานีอนามัยเมืองใหม่บางพลี                       02-3151177
รพ.สต.เสาธงกลาง                                       02-7071362
สถานีอนามัยศีรษะจรเข้น้อย                         02-3607388
รพ.สต.ศีรษะจรเข้ใหญ่                                 02-3128331
สถานีอนามัยวัดศรีวารีน้อย                            02-3371779
รพ.สต.กัลปพฤกษ์                                       02-7082233
รพ.สต.เจริญราษฎร์                                      02-3153479