เกี่ยวกับสำนักงาน

เกี่ยวกับ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ
องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยนั้น มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเป็นองค์ประกอบ ที่มีความเชื่อมโยงกับงานบริการสาธารณสุขพื้นฐาน การสาธารณสุขเป็นวิทยาการ และศิลปะแห่งการป้องกันโรค การทำให้อายุยืนยาว การส่งเสริมอนามัย และประสิทธิภาพของบุคคล โดยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ การสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคติดต่อ การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคล การจัดบริการทางด้านการแพทย์และพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยโรคตั้งแต่เริ่มแรก และให้การรักษา เพื่อมิให้ลุกลามต่อไป รวมทั้งการพัฒนากลไกแห่งสังคม เพื่อให้ทุกคนมีมาตรฐานการครองชีพ ที่เพียงพอต่อการดำรงไว้ ซึ่งอนามัยที่ดีของตน
7302
จำนวนโรงงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

517714
จำนวนคนงาน
วิสัยทัศน์

“ระบบสุขภาพชั้นนำ เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี คุ้มครองสุขภาพทั่วถึง ภาคีเข้มแข็ง”

เป้าหมายสูงสุด

“จังหวัดสมุทรปราการเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี และมีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น”

จุดยืนการพัฒนาสุขภาพ

การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง สู่เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี

ข้อมูลโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดสำนักงานปลัดฯ  กรม

จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุขของจังหวัดฯ ทุกระดับ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลบางพลี เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก โรงพยาบาลบางบ่อ ยกระดับเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลบางจาก ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่

รพ.ภาครัฐ สังกัด สป
รวม 6 แห่ง 850 เตียง
25.6%

1.รพท.สมุทรปราการ (415 เตียง ) 2.รพท.บางพลี (200 เตียง) 3.รพช.บางบ่อ (120 เตียง ) 4.รพช.บางจาก (74 เตียง ) 5.รพช.พระสมุทรเจดีย์ฯ (41 เตียง)

รพ.ภาครัฐ สังกัดกรมต่างๆ
รวม 4 แห่ง 430 เตียง
12.9 %

1.สถาบันราชประชาสมาสัย (250 เตียง) 2.รพ.ยุวประสาทฯ (140 เตียง) 3.รพ.รร.นายเรือ (30 เตียง) 4.รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า (10 เตียง)

รพ.เอกชน
15 แห่ง 2,044 เตียง
61.5%

แม้จังหวัดสมุทรปราการจะมีโรงพยาบาลเอกชนและมีจำนวนเตียงมากกว่าโรงพยาบาลภาครัฐ อย่างไรก็ตามบริการสร้างเสริมสุขภาพ และบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นยังเป็นบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการ

การกำหนดแผนการยกระดับ และพัฒนาระบบบริการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาค ภายใต้การบริหารของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ ๖ ได้วางแผนในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)   ในการยกระดับโรงพยาบาล ขยายขนาดจำนวนเตียง และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้สามารถรองรับสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ การขยายตัว และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ   ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เป็นศูนย์กลางในการเป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพ ได้แก่

โรงพยาบาลบางพลี ซึ่งยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก   โดยมีโรงพยาบาลบางบ่อ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายประจำจังหวัด  และโรงพยาบาลบางเสาธงเป็นโรงพยาบาลชุมชนสร้างใหม่ (F๓)

ซึ่งมีแผนในการขอยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F๒) สำหรับสถานบริการของรัฐฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลบางจาก เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F๑) ซึ่งมีแผนในการขอยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M๒) รองรับการดูแลประชาชน ในพื้นที่อำเภอพระประแดงและพระสมุทรเจดีย์ โดยมีโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดฯ ดูแลพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ และรองรับการส่งต่อจากเครือข่ายโรงพยาบาลทุกแห่ง

แผนการยกระดับการพัฒนาศักยภาพบริการ
ของโรงพยาบาลภาครัฐจังหวัดสมุทรปราการ
รพ.สมุทรปราการ

ปัจจุบัน โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๔๑๕ เตียง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัด ๕๐๐ เตียง และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชกรรม ซึ่งคาดว่าสามารถพัฒนาและยกระดับได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รพ.บางพลี

ปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 200 เตียง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กขนาด๒๕๐เตียง ซึ่งผ่านการพิจารณาตามคำสั่งกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว  และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ และสาขาทารกแรกเกิด

รพ.บางบ่อ

ปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๒๐ เตียง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด ๒๐๐ เตียง     ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาและยกระดับได้ภายในปี ๒๕๖๑ และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม

รพ.บางจาก

ปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชนขนาด 74 เตียง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ๑๕๐ เตียง ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาและยกระดับได้ภายในปี ๒๕๖๑ และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน     อายุรกรรม (มีแผนในการยกระดับจาก รพ.ระดับ F๑ เป็น M๒)

รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ

ปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๔๑ เตียง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๖๐ เตียง รองรับประชาชนที่มารับบริการมากขึ้น

รพ.บางเสาธง

ปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชนสร้างใหม่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ กำหนดเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง รองรับการดูแลประชาชนในพื้นที่อำเภอบางเสาธง ภายในปี ๒๕๕๙