เอกสารงานตรวจสอบภายใน

เอกสารงานตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566
เอกสารงานตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565

เครื่องมือ Check List ตรวจสอบภายในปี 2565

ด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ด้านการเงิน

ด้านบัญชี

ด้านจัดเก็บรายได้

ด้านพัสดุ

ด้านสารสนเทศ

 
———————————————————————————————————————————————

เอกสารงานตรวจสอบภายใน โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564

 
เอกสารงานตรวจสอบภายใน โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
 
 
 
เอกสารงานตรวจสอบภายใน โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562
 
 
เอกสารงานตรวจสอบภายใน โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน รอบ 1/2561
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–ระดับจังหวัด
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–ระดับอำเภอ 
เอกสารงานตรวจสอบภายใน โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560
1 ปก
2 คำนำ ปี 60
3 สารบัญ
4 แนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
5 โครงการพัฒนาการบริหารเพื่อความโปร่งใส ปี 2560
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2560
7 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน60
8 ลงนามแล้ว engagement plan 2560
9 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ จังหวัด 60
10 กระดาษทำการงานตรวจสอบภายใน
10.1 กระดาษทำการด้านการเงิน FA01 02 03 xls
10.2 กระดาษทำการบัญชีเกณฑ์คงค้าง FA04
10.3 กระบวนการตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างภาคสุขภาพ (แนบ FA 02) 26
10.4 กระดาษทำการบัญชี GFMIS FA01 10-18
10.5 กระบวนการตรวจสอบบัญชี GFMIS (แนบ FA 01) 19
10.6 กระดาษทำการ จัดซื้อจัดจ้าง
10.7 กระดาษทำการ 6.1 6.2 12
10.8 กระดาษทำการCA10-26 109-160
10.9 กระดาษทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน PA01 176-179
11 กระดาษทำการบันทึกรายผลการตรวจสอบ(ล่าสุด)
12 แบบชี้แจงและแบบติดตาม
13 หนังสือรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2560เอกสารงานตรวจสอบภายใน โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี 25591 ปก
2 สารบัญ
3 คำนำ
4 โครงการตรวจสอบภายใน 2559
5 แนวทางการตรวจสอบภายใน59
6 แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559
7.กระดาษทำการงานตรวจสอบภายใน
7.1 กระดาษทำการด้านการเงิน FA01 02 03 xls
7.2 กระดาษทำการบัญชีเกณฑ์คงค้าง FA04
7.3 กระบวนการตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างภาคสุขภาพ (แนบ FA 02) 26
7.4 กระดาษทำการบัญชี GFMIS FA01 10-18
7.5 กระบวนการตรวจสอบบัญชี GFMIS (แนบ FA 01) 19
7.6 กระดาษทำการ จัดซื้อจัดจ้าง
7.7 กระดาษทำการ 6.1 6.2 12
7.8 กระดาษทำการCA10-26 109-160 (2)
7.9 กระดาษทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน PA01 176-179
8.แบบบันทึกและรายผลการตรวจสอบ
9.แบบชี้แจงและแบบติดตาม