เอกสารประกอบการทำแผน

  ข้อมูลประชากร  ประจำปี 2566

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จำแนกตามเขตการปกครอง  ณ 1 กรกฎาคม 2566

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   ประชากรกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน 2566 (1ก.ค.66)

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   แยกหมู่บ้าน– ประชากรและบ้าน-แยกอำเภอ-จ.สมุทรปราการ (1 กรกฎาคม 2566)

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...  ประชากรแยกรายสิทธิ ปี 2566 (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566)

 

 

แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดสมุทรปราการ

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระยะ 5 ปี (2566-2570) 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2566

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...1.นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...2.แผนปฎิบัติการด้านสาธารณสุขปี2566-สสจ.สมุทรปราการ

  ข้อมูลประชากร  ประจำปี 2565

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จำแนกตามเขตการปกครอง  ณ 1 กรกฎาคม 2565

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   ประชากรกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน 2566 (1ก.ค.65)

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   แยกหมู่บ้าน– ประชากรและบ้าน-แยกอำเภอ-จ.สมุทรปราการ (1 กรกฎาคม 2565)

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...  ประชากรแยกรายสิทธิ ปี 2565 (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2565

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2565

1-แผนปฎิบัติการด้านสาธารณสุขปี2565-สสจ.สมุทรปราการ

 

 

ข้อมูลประชากร  ประจำปี 2564

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จำแนกตามเขตการปกครอง  ณ 1 กรกฎาคม 2564

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   ประชากรกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน 2565 (1ก.ค.64)

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   แยกหมู่บ้าน– ประชากรและบ้าน-แยกอำเภอ-จ.สมุทรปราการ (1 กรกฎาคม 2564)

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...  ประชากรแยกรายสิทธิ ปี 2564 (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564)

 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2564

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2564

แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

ปัญหาสาธารณสุข ปี 2564

แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ปี 2564

 

 

ข้อมูลประชากร  ประจำปี 2563

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จำแนกตามเขตการปกครอง  ณ 1 กรกฎาคม 2563

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   ประชากรกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน 2564 (1ก.ค.63)

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   แยกหมู่บ้าน– ประชากรและบ้าน-แยกอำเภอ-จ.สมุทรปราการ

ลูกศร, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, สัญลักษณ์ png - png ลูกศร, คอมพิวเตอร์ ...   ประชากรแยกรายสิทธิ ปี 2563 (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2563

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2563 (ปรับแผน 6 เดือน)

เล่มแผนปฏิบัติการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. Flagship Project ปี 2563

2.นโยบายและกรอบทิศทางการดำเนินงาน ปี 2563

3.ประกาศนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563

4.องค์กร 4.0 ปรับตัวอย่างไร (นพ.นนท์ จินดาเวช)

5.เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)

6.สรุปข้อมูลสถิติปี 2562 ใช้ในการทำแผนฯ

7.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 63 และ flagship Project

 

ข้อมูลประชากร 

 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2562 สำหรับ รพ. สสอ. และ รพสต.

เอกสารหมายเลข-2-แบบฟอร์มการจัดทำแผน-ปี-62

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580

 

O Key โปรแกรมระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

: http://164.115.23.235:8080/sms2020/login.php

 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2562 วันที่ 19-20 กันยายน 2561 แผนงานโครงการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performange Aqreement : PA) 12 ตัวชี้วัด

ข้อมูลประชากร 

เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2561

O Key โปรแกรมระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

: http://164.115.23.235:8080/sms2018/login.php

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: ประชากร แยกรายตำบล ปี 2560(ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560)
ประชากรกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน 2560 (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560)
: ประชากรแยกรายสิทธิ ปี 2560 (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560)

O Key โปรแกรมระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

: http://164.115.23.235:8080/strategy/dashboard/index.php
O แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
: Part 01 : Part 02 : Part 03 : Part 04 : Part 05 : Part 06 : Part 07 :
: Part 08 : Part 09 : Part 10 : Part 11 : Part 12 : Part 13 : Part 14 :

O ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2560

    : ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ ปี 60
: แบบฟอร์มรายงานผลการประชุมอบรมสัมมนา
ไฟล์ Word (สามารถดาวโหลดแล้วแก้ไขได้)
    : แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมระยะสั้น  ไฟล์ Word (สามารถดาวโหลดแล้วแก้ไขได้)
: เอกสารประกอบการทำแผนปฏิบัติราชการปี 2560

: ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำแผนฯและการบูรณาการแผนปฏิการปี 2560
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 
O Powerpoint ประกอบการบรรยาย
O แผนยุทธศาสตร์เฉพาะประเด็น ปรับ 10 ตุลาคม 2559
O ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
O KPI Template ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

: ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ (Implementation)
และการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 21-23 กันยายน 2559)
Oแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการฯและแผนเงินบำรุงปี 2560
Oนโยบายและกรอบทิศทางในการดำเนินงาน ประจำปี 2560
oนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
O สรุปนโยบายและกรอบทิศทางการดำเนินงานฯ 20
O โครงการริเริ่มปีงบประมาณ 2560
    : กลุ่ม 1 กลุ่มวัย (วัยทำงาน)
    : กลุ่ม 1 กลุ่มวัย (วัยรุ่น)
    : กลุ่ม 1 กลุ่มวัย 6-14 ปี
    : กลุ่ม 1 กลุ่มวัย ผู้สูงอายุ
    : กลุ่ม 1 กลุ่มวัย สตรีและเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
    : กลุ่ม 1 ระบบควบคุมโรค
    : กลุ่ม 2 ระบบบริการ
    : กลุ่ม 3 ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
    : กลุ่ม 4 ขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัด
    : กลุ่มผู้บริหาร องค์กรคุณธรรม
O เอกสารประกอบหมายเลข 2-2560 (วันที่ 21-23 กันยายน 2559)
Part 01/Part 02/Part 03/Part 04/Part 05/Part 06/Part 07
Part 08/Part 09/Part 10/Part 11/แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการ ปี 60/Part 13/
: Health System Reform : Value based Health Care
o ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
: นโยบายการดำเนินงาน ปี 2560
o นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
: การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
o นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ
: การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบ UC)
o นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ
: ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

o นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
: แผนแม่บทสุขภาพฉบับสมบูรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2559-2568)
: แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
: ประเด็นจุดยืนตามแผนแม่บทสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ

: (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เฉพาะประเด็น
กลุ่ม 1 ด้านกลุ่มวัย / ตารางเชื่อมโยง / One Sheet
กลุ่ม 2 ด้านระบบบริการ / One Sheet
กลุ่ม 3 ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร / One Sheet
กลุ่ม 4 การขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดฯ / One Sheet
ใบงาน ใบงาน
O เอกสารประกอบการบรรยายหลักการเขียนโครงการ
o หลักการเขียนโครงการ
o เอกสารประกอบการเขียนโครงการ 

O ข้อมูลประชากร

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: ประชากร แยกตามสิทธิ์ ปี 2559(ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559)
: ประชากรกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน 2560 (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559)

เอกสารประกอบการประชุม STEEP
o เอกสารชุดที่ 1
o เอกสารชุดที่ 2
o เอกสารชุดที่ 3
oเอกสารชุดที่ 4
o เอกสารชุดที่ 5

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2559 (เล่มอนุมัติฯ)
Part 01 : Part 02 : Part 03 : Part 04 : Part 05 : Part 06
Part 07 : Part 08 : Part 09 : Part 10 : Part 11 : Part 12

เอกสารประกอบการทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข (ใหม่)
……………………………………………………………………………………………………………………
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
.    ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
……………………………………………………………………………………………………………………
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
.   
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
.    นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
O   กลุ่มภาระกิจด้านบริหาร
.    
ประเด็นบูรณาการ : ประชาคมอาเซียน
กลุ่มภาระกิจกลุ่มภารกิจด้านบริการทางการแพทย์
.  
  กลุ่มภารกิจด้านการแพทย์
.  
  :  ทิศทาง แนวทางการดาเนินงานของกรมการแพทย์
.   กรมสุขภาพจิต
.    : 
กรมแพทย์แผนไทย
O  กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
  :  แผนกลุ่มวัย
.   :  กรมอนามัย
.   กรมควบคุมโรค  Part 1 : Part 2
O  กลุ่มภารกิจสนับสนุนบริการ
.  
แผนงานกฎหมายและ แผนงานการคุ้มครองผู้บริโภค
.   :  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
.   :  แนวทางการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
.   :  โครงการบูรณาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Pre-Planning :
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

o นโยบายและทิศทางการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2559
.   น.พ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
o เอกสารหมายเลข 1
(4 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สสจ.สมุทรปราการ)
:   การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข
……………………………………………………………………………………………………………………
o เอกสารหมายเลข 2 (9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ)
:   Part 1 : Part 2 : Part 3 : Part 4 : Part 5 : Part 6 : Part 7
:   Part 8 :
Part 9
: สังคมสูงวัยไทย : ปัจจุบันและอนาคต
.   ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
.   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

: ภูมิภาคอาเซียน ความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
  น.ส.พรหมพร สินพรหม
.   สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข


Planning :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
o
เอกสารหมายเลข 3 (22-24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเบท์ส เวสเทิร์น พรีเมียร์ฯ)

  Part 1 : Part 2 : Part 3 : Part 4 : Part 5: Part 6 : Part 7
:   Part 8 :
Part 9
: เอกสารประกอบการบรรยาย Part 1 : Part 2 : Part 3
.   ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง
: การศึกษาความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
.   Download
: ศึกษาอดีต – ประเมินปัจจุบัน เพื่อวางแผนด้านอนาคตสาธารณสุขฯ
.   Download
: กรอบทิศทางการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
.   Download
……………………………………………………………………………………………………………………
o เอกสารหมายเลข 4
(28-29 กันยายน 2558 ณ บ้านดินวังน้ำเขียว รีสอร์ท)
.  
Download Part 1 : Part 2 : Part 3 : Part 4 : Part 5
……………………………………………………………………………………………………………………
o เอกสารหมายเลข 5 
(19-21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมเบท์ส เวสเทิร์น พรีเมียร์ฯ) 
Download : Part 1 : Part 2
: เอกสารประกอบการบรรยาย
Download
ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง
……………………………………………………………………………………………………………………
o เอกสารประกอบ การประชุมประชาพิจารณ์แผนแม่บทสุขภาพ ระยะ 10 ปี
. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
. กำหนดการประชุมประชาพิจารณ์ฯ
. Download : Part 1 ข้อมูลทั่วไป : ส่วนที่ 2 แผนแม่บทสุขภาพฯ (ร่างฉบับที่ 1)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
o เอกสารประกอบการประชุม (8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทะเล )
. (ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนฯตามภาระกิจประจำและแผนเงินบำรุง)
.
แบบฟอร์มจัดทำแผน (สสอ.,รพ.,สอ.)
: Download นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (One sheet)
:Paper 1(องค์ประกอบแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข)
: Paper 2 (KPI การปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข)
: Paper 3 (สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
o เอกสารประกอบการประชุม
(16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทะเล )
. (ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนฯ ตามภาระกิจประจำกลุ่มงานใน สสจ.)
:
แบบฟอร์มจัดทำแผนฯ ของกลุ่มงานใน สสจ.
: Paper 2 (KPI การปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข)
: Paper 3 (สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ)
…………………………………………………………………………………………………………………..
oกำหนดการจัดทำแผนปี 2559
: ทุกหน่วยงานส่ง Action plan ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 20 พย. 2558
: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เสนอ สสจ. 23 พย.2558

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
เอกสารประกอบการทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558

1.ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดกระทรวง เขต จังหวัด
2.กรอบทิศทางแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558 – 2561
3.แนวทางการดำเนินงานบูรณาการ 15 ด้าน และตัวชี้วัด
4.นโยบาย 9 ข้อ ของนายแพทย์สาธารณสขุจังหวัด. ปี58
5.ปัญหาสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2558
6.แบบฟอร์มการจัดทำแผนฯ ปี 2558
7.UPDate แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง
8.ประชากร แยกตามสิทธิ์ ปี 2557 (Pop 1 ก.ค.57)
9.ประชากรกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานสาธารณสุข ปี 2558 ( 1 ก.ค.57)
10. รูปเล่มแผ่นปฏิบัติการ ๒๕๕๘

 

เอกสารประกอบการทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557

 1. นโยบาย 9 ข้อ ของนายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปี งบประมาณ 2557
 2. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
 3. แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ สมุทรปราการ ปี 57_60
 4. ร่างองค์ประกอบรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ปี 2557
 5. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน ปี 2557
 6. แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 2557
 7. เอกสารบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานสาธารณสุขปี 2557
 8. ภาพกิจกรรมการทำ MOU (Memorandum of understanding) ปี 2557 
 9. ข้อมูลประชากรกลางปี 56
 10. ข้อมูลประชากรกลางปี จากที่ทำการปกครองจังหวัด
 11. ตัวชี้วัดเขต 6 ตัวชี้วัด
 12. ตัวชี้วัดเขตบริการสุขภาพฯปรับตามมติที่ประชุมฯK1 , K2 , K3 , K4 , K5 ,K6
 13. แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข _ปี_57
 14. ข้อมูลนำเสนอการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจ(8 ม.ค.57)