ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สสจ. ประจำปี 2564  

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สสจ. ประจำปี 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconแผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของ สสจ.สมุทรปราการ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconมาตรา 9 (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconกฎกระทรวง พ.ศ.2541 (ออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540)

 

 

ประกาศ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ  

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติราชการ 

 

 

เอกสารเผยแพร่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

มาตรา 7 (2)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconอำนาจหน้าที่

มาตรา 7 (3)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconสถานที่ติดต่อ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconContact Form

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา 9 (8)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

กฎหมายและระเบียบอื่นๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562   

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click here iconพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562