โครงการสัมมนาวิชาการ

โครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH ITA) ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2560

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH ITA) ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2560  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560

ปกสรุปรายงาน MOPH ITA
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน MOPH ITA

เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 8-9 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2560
ณ  โรงแรมนิว เทรเวล บีซ เจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เอกสารนำเสนอ พรบ.60 อ.นรารัตน์
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง(วิทยากร)

เอกสารประกอบสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงาน (นำเสนอโดยตัวแทนของจังหวัด)

นำเสนอ ITA EB7-10(1) สมุทรปราการ
นำเสนอ ITA EB7-10(2) สมุทรปราการ
นำเสนอ ITA EB1-3 อ่างทอง
นำเสนอ ITA EB1-3 จันทบุรี
นำเสนอ ITA EB7-11(1) ปราจีนบุรี
นำเสนอ ITA EB7-11(2) ปราจีนบุรี
นำเสนอ ITA EB7-11(3) ปราจีนบุรี
นำเสนอ ITA EB7-11(4) ปราจีนบุรี
นำเสนอ ITA EB7-11(5) ปราจีนบุรี
นำเสนอ ITA EB4(1) ฉะเชิงเทรา
นำเสนอ ITA EB4(2) ฉะเชิงเทรา
นำเสนอ ITA EB4(3) ฉะเชิงเทรา
นำเสนอ ITA EB4-6 ฉะเชิงเทรา
นำเสนอ ITA EB5 ฉะเชิงเทรา
นำเสนอ ITA EB5(1) ฉะเชิงเทรา
นำเสนอ ITA EB5(3) ฉะเชิงเทรา
นำเสนอ ITA EB5(4) ฉะเชิงเทรา
นำเสนอ ITA EB5(5) ฉะเชิงเทรา
นำเสนอ ITA EB6(1) ฉะเชิงเทรา
นำเสนอ ITA EB6(2) ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดโครงการและการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

หนังสือเชิญประชุม MOPH ITA 8-9 มิ.ย.60 (ลว 15 พ.ค.60)
โครงการ MOPH ITA และ กำหนดการ  Click ที่นี่
รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าสัมมนา  Click ที่นี่

Link สำหรับลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/1YNaz1zqK6yHTGiPTlELiP0wGeXiWUNCHd3olsaw4mwE/edit
Link สำหรับแจ้งการชำระเงิน https://docs.google.com/forms/d/1zyD_G1wLmQrvBMVfd6PDC60FGxZbEot7N3iNGj8BvB8/edit

หมายเหตุ :   ผู้ประสานงานโครงการ
1. นางสุคนธ์ทิพย์  ศรีจันทร์ (พี่อ้อย) โทร.081 974 6978
2. นางรัตนมณี  จันทรรัตน์มณี (อุ้ย) โทร.02 389 5980 ต่อ 201,103 / 085 980 4301