PMQA

เอกสาร PMQA กระทรวง

เอกสาร PMQA แบบฟอร์ม 1 – 7 ตามแนวทาง สธ

1.pmqa_form1 (เอกสารการสมัคร)
2.pmqa_form2(ลักษณะสำคัญขององค์การ)
3.pmqa_form3 (การประเมินตนเองnew)
4.pmqa_form4 (ตัวชี้วัดหมวด 7 ที่เกี่ยวข้อง 2561)
5 pmqa_form 5ก. การวิเคราะห์และประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน 1
5 pmqa_form 5ก. การวิเคราะห์และประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน 5
5.pmqa_form5 ข จุดแข็งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
6.pmqa_form6 (แผนพัฒนา PMQA 1, 5)
7 pmqa_form 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ STD
8.F2ข. OP_10 page
9.F6. Ranking OFI
10.F7. แผนพัฒนาองค์กร
11. (Performance agreement PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12. การดำเนินการ (PMQA) สสจ.สป.